تبلیغات
فـــراتـــرازبـــانــــک - سخنی بسیارزیباازشیخ بهایی
فـــراتـــرازبـــانــــک
بسم الله الرحمن الرحیم

آدمی اگرپیامبرهم باشداززبان مردم آسوده نیست.زیرااگربسیاركاركندمی گویند:احمق است. اگركم كاركند می گویند :تنبل است.
اگربخشش كندمی گویند:افراط می كند.اگرجمع گراباشدمی گویند:بخیل است.
اگرساكت وخاموش باشدمی گویند:لال است واگرزبان آری كندمی گویندكه وراج وپرگوست.اگرروزه براردوشبهانمازبخواندمی گویند:ریاكاراست واگرنكند
می گویند:كافروبی دین است.
لذانبایدبرحمدوثنای مردم اعتناكرد وجزازخداوندگارازكسی ترسید.

                                              

        ***(شیخ بهایی)***

آرشیو مطالب
نظر سنجی
ارائه خدمات کدامیک ازبانکهای ذیل رابیشترمی پسندید؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس